1. oriëntatie op de opdracht

Iedere samenwerking start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op de locatie van de opdracht.  In dit gesprek worden ideeën met betrekking tot het eindresultaat, de uitvoering van de werkzaamheden, de planning en de financiering overlegd. Op basis van de gemaakte afspraken kan een offerte worden aangeboden voor het honorarium van het voorgestelde traject. In deze offerte worden de kosten van één of meerdere fasen van het traject afzonderlijk aangeboden. Voor een eerste kennismaking en een offerte worden geen kosten in rekening gebracht.

2. definiëren van de opdracht/ onderzoek van de situatie

In deze fase worden de volgende documenten samengesteld en overlegd, tw:
– een gespecificeerde beschrijving van de verwachting met betrekking tot het eindresultaat van de opdracht, Programma van Eisen
– een bouwkundige tekening van de betreffende situatie, inclusief technische voorzieningen en installaties
– een indicatie van de verwachtte kosten welke is gerelateerd aan de omvang van het voorgestelde budget voor de totale bouwsom

3. schetsontwerp

Het schetsontwerp bestaat uit een visuele presentatie van ruimtelijke schetstekeningen die inzicht geven in de verschijningsvorm en de gebruiksmogelijkheden van het voorgestelde idee. Afmeting, positionering, onderlinge verhouding evenals kleur-/materiaalgebruik worden in deze fase onderzocht en globaal vastgesteld.

4. voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp worden de bouwkundige en technische gevolgen van het schetsontwerp verwerkt. In deze fase worden de kosten van bijkomende leveringen als meubels, apparaten en specifieke bouwproducten onderzocht. Ook eventueel benodigde vergunningen of specialistisch advies van derden wordt in deze periode aangevraagd. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt een begroting gemaakt van de voorgestelde uren, materialen, leveringen en bijkomende kosten. Tenslotte kan in deze fase een voorlopige raming van de kosten voor de uitvoer van de verbouwing worden aangevraagd bij voorgestelde bouwbedrijven. 

5. definitief ontwerp/prijsvorming

Het definitieve ontwerp voorziet in een gedetailleerde uitwerking van het voorlopige ontwerp. Hierdoor ontstaat ruimte om het bouwplan en de begroting op beperkte schaal bij te sturen. 

6. bestek/uitbesteding

Nadat alle kosten volledig in beeld zijn gebracht en ook afspraken over het tijdspad van de verbouwing zijn vastgesteld, wordt het werk afgegeven aan de uitvoerende bedrijven. Naast de prijsafspraken en de planning zijn ook betalingscondities en kwaliteitsgaranties deel van de overeenkomst voor de uitvoer en de levering van het overeengekomen werk.

7. uitvoer van de verbouwing

Tijdens de verbouwing wordt toegezien op de naleving van gemaakte afspraken en de voortgang van de uitvoer van het werk. Noodgedwongen wijziging van gemaakte afspraken wordt tijdig gesignaleerd en opgevangen waardoor onnodige vertraging of onvoorziene kosten kunnen worden voorkomen of geminimaliseerd.

8. oplevering

Na de beëindiging van alle werkzaamheden volgt een opleveringsgesprek op de locatie van het werk. Bij dit gesprek zijn de opdrachtgever, de architect en de vertegenwoordigers van uitvoerende bedrijven aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst worden alle uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring nalopen. Wanneer gebreken of incomplete afwerkingen worden opgemerkt, wordt de uitvoerder in de gelegenheid gesteld het werk in een tweede instantie op te leveren. Na volledige afronding van alle overeengekomen leveringen en werkzaamheden wordt het werk in samenspraak gereed verklaard en de oplevering overeengekomen.